Laatste versie: 8 juni 2022

In het kader van onze dienstverlening verwerkt YourAlly B.V (hierna te noemen “YourAlly” of “wij” en “ons”), persoonsgegevens. Deze privacyverklaring (privacy statement) geeft inzage in de wijze waarop YourAlly op onze website persoonsgegevens omgaat.

1. Toepasselijkheid en onze rol

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door YourAlly gebruik van onze website (www.yourally.nl)

Wij bieden u onze website aan in de rol als verwerker. U als bezoeker bent de verwerkingsverantwoordelijke voor de verkregen persoonsgegevens. Verklaart aan u wordt wanneer en hoe YourAlly persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en opslaat. Het overkoepelende privacybeleid van YourAlly wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en maatregelen.

2. Doeleinden gegevensverzameling

Ons overkoepelende privacybeleid is erop gericht om enkel de noodzakelijke informatie te verzamelen. Voor onze website(s) verzamelen wij in de volgende situaties gegevens:

2.1 Bezoeken van onze website

Indien u de website bezoekt verzamelen wij lokaal statistieken en verzamelen uw resolutie, browser, browserversie, apparaattype en useragent.

2.2 Contact via het contactformulier

Indien u via de website gebruikmaakt van het contactformulier verzamelen wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en organisatie.

2.3 Inschrijven voor de nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief uw naam, e-mailadres en verzamelen we ook de datum en het tijdstip van de bevestiging van je inschrijving. Hiermee kunnen we aantonen dat u toestemming hebt gegeven.

3. Doeleinden

Wij gebruiken de verzamelde gegevens op onze website(s)voor specifieke doeleinden.

Deze doeleinden zijn:

  1. Technisch onderhoud en optimalisatie van onze website
  2. Contact te kunnen opnemen
  3. Het versturen van de nieuwsbrief

3.1 Technisch onderhoud en optimalisatie

We gebruiken de gegevens van uw bezoek om aan onze website aan te kunnen bieden en het gebruik van de website te analyseren. Wij anonimiseren uw IP-adres en bewaren deze gegevens op onze eigen servers. Er is geen subverwerker.

3.2 Contact opnemen

Als u ons benadert, gebruiken wij deze gegevens enkel om contact met u op te nemen en geïnformeerd te houden. Dat kan via onze website, via een chat optie, een contact- of downloadformulier, of als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt. Om op de website de contactformulieren te kunnen gebruiken, maken we gebruik van een subverwerker.

3.3 Het versturen van onze nieuwsbrief

Als u een zich inschrijft voor de nieuwsbrief of specifieke content aanvraagt, ontvangt u na uw toestemming te hebben gegeven de YourAlly update. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en we versturen ook geen e-mails namens derde partijen.

4. Grondslagen

YourAlly verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer daar een grondslag voor is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maakt YourAlly gebruik van vier van deze grondslagen:

  • Toestemming: voor het versturen van de nieuwsbrief en om contact met je op te kunnen nemen.
  • Overeenkomst: wanneer u als klant producten en/of diensten van ons afneemt of dit wilt gaan doen, en we noodzakelijkerwijs uw persoonsgegevens moeten verwerken om dit te kunnen doen. We gebruiken deze grondslag ook om u de noodzakelijke informatie over updates ten aanzien van onze diensten geven.
  • Wettelijke plicht: als we een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. We zijn ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens (lang) te bewaren in onze financiële administratie, op grond van belastingwetgeving.
  • Gerechtvaardigd belang: wanneer u klant bij ons bent geweest bewaren we je contactgegevens drie jaar na het laatste contactmoment om in de toekomst in contact te kunnen treden voor eventuele vervolgtrajecten.

5. Derden

Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan derde partijen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij maken wel gebruik van de diensten van een aantal gespecialiseerde leveranciers. Met deze organisaties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

De verwerkers mogen de persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht verwerken, alleen voor doelen die wij bepalen en onder strikte geheimhouding. Wij zien actief toe op naleving van de beveiligingsverplichtingen van onze verwerkers. De verwerkers van YourAlly zijn afkomstig uit de Europese Unie, of hebben een lokale vestiging hebben, waardoor zij vanuit juridisch gronden zich aan de Europese privacy wet- en regelgeving moeten houden.

6. Bewaartermijn

YourAlly bewaart gegevens niet langer dan dat we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen. Deze afweging baseren wij op het soort persoonsgegevens, het product of dienst waarvoor we het gegeven hebben verkregen, en wat jij als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn. Omdat wij het belangrijk vinden transparant te zijn, geven wij hierna een aantal voorbeelden van dit soort bewaartermijnen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

7. Beveiliging website

Vanzelfsprekend neemt YourAlly beveiligingsmaatregelen ter bescherming van onze website(s) om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. In overeenstemming met onze interne processen testen wij periodiek en acteren wanneer nodig.

8. Cookies

Voor informatie over het gebruik van cookies op onze website(s) verwijzen wij naar onze “cookieverklaring”.

9. Uw rechten

U heeft als bezoeker bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten:

Inzage en rectificatie: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit wordt ook wel een 'Inzageverzoek' genoemd.

Als de informatie die wij over u hebben onjuist is, heeft u het recht om ons te vragen eventuele onjuistheden in de persoonsgegevens te rectificeren. 

Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij deze niet meer mogen gebruiken.

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door YourAlly, laat dit dan vooral aan ons weten. Wij zullen binnen maximaal vier week reageren op uw vraag of klacht.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzingen

Wij kunnen deze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. Bij wijzigingen in deze privacyverklaring wordt de datum achter "Laatst gewijzigd" bovenaan deze pagina geactualiseerd.

11. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze verklaring of de manier waarop wij met uw (persoons)gegevens omgaan? Hiervoor kunt u bij onze functionaris gegevensbescherming [email protected] terecht.

logo yourally